ITA Member Company Details

« BACK


Company: Hangzhou Wagon Precision Tooling Co., Ltd
Address: NO. 488 Shen Ban Road
Hangzhou, Zhejiang Province

China (PR)
Tel: +86 571 88148604
Fax: +86 571 88146614
Email: fangzh@ferrotec.com.cn
Website: www.wagen.cc

 

News from Hangzhou Wagon Precision Tooling Co., Ltd:

»